Kalendarium Wydarzeń

“Nowy nadzór? Czy jesteś na to gotów?” – warsztat PID

Serdecznie zapraszamy na organizowany przez Polski Instytut Dyrektorów warsztat

pt. Nowy nadzór? Czy jesteś na to gotów?”

Gdańsk, 10 marca 2016 r. (czwartek), Godz. 10.00 – 17.00

Stowarzyszenie POLRISK jest partnerem merytorycznym warsztatu. W związku z powyższym dla członków POLRISK 50% zniżki!

Program warsztatów:

PROGRAM

10.00 Otwarcie Warsztatu

‐ Krzysztof Burnos, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

10.25 Nowe regulacje unijne

‐ Definicje: badanie ustawowe, czynności rewizji finansowej, kluczowy biegły rewident, sieć, międzynarodowe/krajowe standardy badania, jednostki zainteresowania publicznego, mała i średnia jednostka

‐ Cele: wzmocnienie niezależności biegłych rewidentów, poprawa jakości badań ustawowych, wzmocnienie nadzoru publicznego

‐ Zakres i istota: co reguluje Dyrektywa, co reguluje Rozporządzenie

‐ Zasięg terytorialny; wdrożenie Dyrektywy i Rozporządzenia do prawa polskiego

‐ Mechanizm wdrożenia w systemie prawa polskiego: sposób uregulowania, zakres swobody polskiego ustawodawcy

11.00 Komitety Audytu

‐ Umiejscowienie komitetu audytu

‐ Katalog podmiotów z KA; opcje dla krajów członkowskich

‐ Kryteria wyboru członków komitetu

‐ Zmiany dotyczące roli i zadań KA

‐ Rola KA w procesie wyboru biegłego rewidenta

11.30 Sprawozdawczość biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz współpraca z KNF

‐ Sprawozdanie z badania

‐ Sprawozdanie z badania a nowe wymogi MSRF (zakres opinii biegłego rewidenta dla jednostek notowanych)

‐ Sprawozdanie dla komitetu audytu JZP

‐ Sprawozdanie z przejrzystości działania

‐ Przekazywanie informacji do KNA i KNF

‐ Współpraca z KNF

11:45 – 12:00 Przerwa na kawę

12.00 Niezależność biegłego rewidenta

· Wszystkie badania

‐ Niezależność umysłu i percepcji; koncepcja wynikająca z kodeksu etyki IFAC

‐ Zawodowy sceptycyzm

‐ Zasady bezstronności i niezależności

‐ Rotacja kluczowych osób

‐ Zatrudnienie u klienta badania

‐ Ograniczenia w świadczeniu usług innych niż badanie sprawozdania finansowego; biała lista z projektu założeń vs czarna lista z Rozporządzenia

‐ Usługi podlegające warunkowemu zwolnieniu z zakazu świadczenia

‐ Limity wynagrodzenia za dodatkowe usługi

‐ Minimalny okres pierwszego zlecenia

‐ Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym

‐ Ocena zagrożeń niezależności biegłego rewidenta

‐ Niezależność biegłego rewidenta z perspektywy osób niezaangażowanych (udziałowców mniejszościowych, wierzycieli),

‐ Opinia biegłego rewidenta wśród dokumentów objętych negocjacjami; akceptacja niezależności przez kontrahenta

· Badania JZP (dodatkowe wymogi)

‐ Rotacja firmy audytorskiej

‐ Rotacja kluczowego biegłego rewidenta

‐ Biała lista

‐ Limity wynagrodzenia za dodatkowe usługi

13:15 – 14:00 obiad

14.00 Nadzór publiczny

‐ Rola nadzoru publicznego; struktura nadzoru

‐ Rola i zakres zadań KNA vs KKN

‐ Zakres kontroli zapewnienia jakości

‐ Kontrole w podmiotach uprawnionych badających JZP i pozostałych

‐ Zakres współpracy pomiędzy KNA i KKN

‐ Zadania wykonywane przez KNF w ramach nadzoru

‐ Finansowanie nadzoru publicznego

‐ Zadania pozostałych organów samorządu i nadzór nad samorządem

14.45 Organizacja wewnętrzna firm audytorskich

‐ Ustanowienie odpowiednich polityk i procedur

‐ Organizacja pracy

‐ Wynagrodzenie za badanie

‐ Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

‐ Kontrola jakości wykonania zlecenia badania dla JZP

‐ Przechowywanie dokumentacji

‐ Zmiana firmy: dostęp do dokumentacji z badania

15.30 Odpowiedzialność biegłego rewidenta

‐ Zakres przedmiotowy i podmiotowy

‐ Sankcje za naruszenia

‐ Tryb, postępowanie dowodowe, przedawnienie

‐ Ujawnienia zastosowanych środków i kar

‐ Zmiany w zakresie organów ds. odpowiedzialności zawodowej

‐ Sankcje za niepłacenie składek i opłat

‐ Odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o badanie; jakość usługi versus konflikt interesów

‐ Odpowiedzialność cywilna biegłego rewidenta wobec osób trzecich

‐ Odpowiedzialność karna biegłego rewidenta

16.20 Projekt założeń- pozostałe kwestie

Więcej informacji: Nowy nadzór? Czy jesteś na to gotów?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie POLRISK objęło patronat […]

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania   X Jubileuszowa konferencja już za nami! Czas […]

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada!

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada! Chcielibyśmy zaprosić Państwa na XIII Konferencję PolCAAT, której patronujemy. […]

więcej aktualności

The Pixers were here!