Grupa Energa

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych pionowo zintegrowanych grup energetycznych w Polsce (obok PGE, Tauron i Enea), z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem. Podstawowa działalność Grupy obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną.

Grupa ENERGA jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa dostarczyła 10,1 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 milionów odbiorców. Na dzień 30 czerwca 2013 roku, sieć dystrybucyjna składała się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 193 tys. km i obejmowała swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km2, co stanowiło ok. 25% powierzchni kraju.

Ponadto, Grupa ENERGA jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych. W I półroczu 2013 roku Grupa sprzedała łącznie 9,3 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorców.

Grupa ENERGA charakteryzuje się największym udziałem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem spośród głównych grup energetycznych działających na polskim rynku, a zawdzięcza to głównie produkcji energii w hydroelektrowniach. Energia zielona powstaje w 47 elektrowniach wodnych, w instalacjach spalających biomasę oraz w ostatnio nabytych farmach wiatrowych.

Kontakt:

ENERGA SA
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
tel. 58 77 88 300
fax 58 77 88 399
energa.sa@energa.pl
www.energa.pl

The Pixers were here!