Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK to ogólnopolska organizacja non-profit zrzeszająca członków zarządów, menedżerów ryzyka, Chief Risk Officer’ów, czyli menedżerów, ekspertów, którzy w swojej praktyce zarządzania bezpośrednio, świadomie i jednoznacznie odwołują się do ryzyka, terminologii, narzędzi i działań inspirowanych dobrymi praktykami zarządzania ryzykiem, wychodzące poza swój obszar specjalizacji i całościowo spoglądające na ryzyka biznesowe realizacji celów organizacji. To osoby odpowiedzialne za zintegrowane zarządzanie ryzykami poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa (np. strategia, sprzedaż, marketing, finanse, IT, operacje, ubezpieczenia, zakupy, kadry) w celu uzyskania całościowego spojrzenia (ang. “big picture”) na ryzyko biznesowe działalności firmy. Ponadto, skupiamy osoby zajmujące się zawodowo lub pasjonujące się zarządzaniem ryzykiem w danych obszarach przedsiębiorstwa (np. ciągłość działania, operacje, ubezpieczenia, IT, bezpieczeństwo, finansowe, rynkowe, itp). Zrzeszamy również pracowników naukowych prowadzących badania lub wykonujących ekspertyzy w zakresie zarządzania ryzykiem.

Misją Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK jest:

Zwiększanie i ochrona wartości organizacji poprzez świadome i efektywne zarządzanie ryzykiem

1) Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem jako integralnych i świadomych zachowań, postaw, działań osób i zespołów w celu zwiększenia skuteczności zarządzania dowolną organizacją i zwiększania jej wartości.

2) Ustalanie i doskonalenie wymagań formalnych w zakresie kompetencji merytorycznych i certyfikacji osób zajmujących się zawodowo zarządzania ryzykiem, w szczególności menedżerów ryzyka – w celu zapewnienia i wiarygodnego potwierdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego oddziaływania na wzrost wartości organizacji. Wspieranie rozwoju oraz zapewnienie doskonalenia zawodowego menedżerów ryzyka.

3) Zrzeszanie i reprezentowanie interesów menedżerów ryzyka na forum krajowym, wśród interesariuszy zarządzania ryzykiem. Postulowanie zmian w przepisach prawa powszechnego i innych regulacjach jako organizacja opiniotwórcza lub konsultacyjna. Uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się zarządzaniem ryzykiem.

4) Podnoszenie świadomości zarządzania ryzykiem w szczególności wśród kadry zarządzającej przedsiębiorców, inwestorów, administracji publicznej, regulatorów i innych organizacji.

5) Pozyskiwanie realnych benefitów dla członków Stowarzyszenia (prenumeraty czasopism, oferty pracy, zniżki na konferencje lub inne wydarzenia, promocja doświadczeń, kompetencji członków POLRISK na łamach prasy branżowej, imprezach POLRISK, możliwość opiniowania norm lub innych standardów (np. ISO 31000, itp.), cykliczne spotkania.

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK od listopada 2012 r. ściśle współpracuje z brytyjskim Stowarzyszeniem AIRMIC (Association of Insurance & Risk Managers) korzystając z jego 50-letnich doświadczeń, które jest jednocześnie Partnerem Strategicznym POLRISK oraz Stowarzyszeniem referencyjnym (ang. benchmarking association) dla Stowarzyszenia POLRISK. Wyrazem powyższego jest m.in. zgoda władz AIRMIC na używanie logo na naszej witrynie internetowej i bieżące wsparcie w zakresie budowania silnego zawodowego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK jest członkiem Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem (Federation of European Risk Management Associations) FERMA z siedzibą w Brukseli w Belgii. Dzięki uczestnictwu w FERMA, wybrani członkowie POLRISK, którzy zgłoszeni jako menedżerowie ryzyka (kupujący ubezpieczenia) do FERMA, mogą brać udział w opiniowaniu regulacji Unii Europejskiej (m.in. Dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym IMD2, Wyłączenia grupowe, Traktowanie keptywów (towarzystw zależnych – ang. captive) w Solvency II, Dyrektywa środowiskowa, Pozwy zbiorowe, itp.). Członkowie zwyczajni POLRISK zgłaszani jako menedżerowie ryzyka do FERMA nie mogą być aktywnymi działającymi brokerami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi. Jako członek FERMA – Stowarzyszenie POLRISK reprezentuje interesy menedżerów ryzyka lub kupujących ubezpieczenia i jest partnerem dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz ubezpieczycieli w zakresie wypracowywania odpowiednich praktyk rynkowch.

Aktualności

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie POLRISK objęło patronat […]

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania   X Jubileuszowa konferencja już za nami! Czas […]

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada!

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada! Chcielibyśmy zaprosić Państwa na XIII Konferencję PolCAAT, której patronujemy. […]

więcej aktualności

The Pixers were here!