Zakres obowiązków menedżera ryzyka

Menedżer ryzyka – zakres obowiązków

Menedżerem ryzyka jest osoba na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym mająca w swoim zakresie obowiązków lub zakresie obowiązków komórki organizacyjnej – zarządzanie (samodzielne lub wraz z zespołem) ryzykiem organizacji (np. przedsiębiorstwo, uczelnia, szpital, jednostka administracji publicznej, instytucja non-profit) lub istotnego jej obszaru (finansowe, operacyjne, IT, ciągłość działania, kontraktowe, prawne, ubezpieczeniowe, strategiczne,), w szczególności:

– odpowiada za opracowanie zasad zarządzania ryzykiem w organizacji lub jej danym obszarze,

– odpowiada za opracowanie struktury ramowej zarządzania ryzykiem, w szczególności: polityki zarządzania ryzykiem jak i określenia zasobów niezbędnych do jej wdrożenia i przestrzegania,

– odpowiada za opracowanie i efektywność procesu, procedur zarządzania ryzykiem, ustalenie kryteriów ryzyka, metodyki identyfikacji, analizy i oceny ryzyka; postępowanie z ryzykiem, monitorowanie i przeglądy,

– odpowiada za kontrolling ryzyka i postulowanie, opracowywanie, uzgadnianie oraz egzekwowanie ustalonych tolerancji i limitów ryzyka wśród wskazanych osób,

– opracowanie i weryfikację aktualności i adekwatności programów ubezpieczeniowych (mogących być częścią globalnych programów ubezpieczeniowych firmy międzynarodowej) do specyfiki działalności firmy, ryzyk i właściwego ich pokrycia ubezpieczeniowego, koordynuje relację z brokerem, wg adekwatnej relacji nakład/efekt (poziom ryzyka/ koszt składki),

– określa łączną ekspozycję firmy na straty, odpowiada za koordynację obliczenia specyficznych parametrów ryzyka lub zleca je wyspecjalizowanym komórkom lub dostawcom,

– opracowanie programów prewencji ubezpieczeniowej, szkodowej oraz retencji ryzyka, w kluczowych dla prowadzonego biznesu obiektach, infrastrukturze, maszynach, materiałach lub aktywach firmy,

– koordynuje i nadzoruje proces likwidacji szkód (ubezpieczonych i nieubezpieczonych), zarządza bazą szkodowości, zdarzeń, problemów, incydentów, rejestrem ryzyka i problemów, lub przeprowadza outsourcing tego procesu pełniąc rolę nadzorcy likwidatora szkód, opracowuje wytyczne w zakresie likwidacji szkód,

– weryfikuje zasadność zgłaszania do sprawozdania finansowego poszczególnych zobowiązań warunkowych firmy i zasadność utworzenia rezerw,

– odpowiada za alternatywny transfer ryzyka w postaci keptywu (captive) oraz relacje z reasekuratorem ryzyk keptywu,

– jest odpowiedzialny na obliczanie łącznych kosztów ryzyka (total cost of risk) : kosztów transferu ryzyka, kosztów środków kontroli, zabezpieczeń, czynności kontrolnych,

– działa na styku z komórką odpowiadającą za raportowanie CSR (Corporate Social Responsibility),

– raportuje na poziom zarządu, komitetu audytowego, radzie nadzorczej, regulatorowi status ryzyk i efektywności systemu zarządzania ryzykiem,

– aktywnie uczestniczy we wszystkich negocjacjach umów dotyczących zakupu ubezpieczeń, odszkodowania lub wspiera identyfikuje ryzyka w kluczowych dla realizacji celów i strategii firmy umowach z dostawcami i kontrahentami firmy,

– daje wkład merytoryczny do zawieranych przez firmę umów w zakresie wysokości i limitów odszkodowawczych oraz odpowiedzialności cywilnej,

– zapewnia przestrzeganie i zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresu zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń,

– przeprowadza warsztaty i szkolenia wewnętrzne za zakresu zarządzania ryzykiem, kształtuje politykę informacyjną w zakresie kształtowania świadomości pracowników w tym zakresie.

Przy czym możliwe jest, że w danym przedsiębiorstwie mogą być łączone lub rozłączne obszary ryzyk ubezpieczalnych i nieubezpieczanych.

Menedżer ryzyka nie występuje jednocześnie jako sprzedający ubezpieczenia, świadcząc usługi brokerskie, czy będąc ubezpieczycielem, underwriterem, itp.

Menedżer ryzyka zazwyczaj raportuje do:

– dyrektora finansowego (Chief Financial Officer), członka zarządu ds. ryzyka (Chief Risk Officer), prezesa zarządu (CEO) lub sam pełni taką rolę jako pełnomocnik zarządu ds zarządzania ryzykiem, lub Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem lub Kontroler Ryzyka.

Aktualności

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie POLRISK objęło patronat […]

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania   X Jubileuszowa konferencja już za nami! Czas […]

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada!

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada! Chcielibyśmy zaprosić Państwa na XIII Konferencję PolCAAT, której patronujemy. […]

więcej aktualności

The Pixers were here!